2250 - Guanabara Via Jardim Perola / Belo Horizonte

05:00

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

05:35

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

06:10

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

06:40

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

07:10

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

07:40

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

08:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

09:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

10:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

11:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

12:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

13:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

14:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

15:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

16:10

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

16:50

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

17:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

18:10

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

19:00

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

20:00

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

05:30

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

06:20

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

07:10

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

08:00

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

08:50

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

09:40

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

10:50

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

12:00

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

13:50

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

14:50

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

15:50

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

17:00

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

18:00

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte

19:00

Origem: Guanabara Via Jardim Perola

Destino: Belo Horizonte