4310 - Praca Carmem Miranda / Terminal Vilarinho

04:50

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

05:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

05:45

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

06:25

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

07:05

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

08:05

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

09:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

11:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

12:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

14:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

15:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

16:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

17:20

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

18:20

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

19:20

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

20:20

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

21:20

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

05:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

06:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

08:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

09:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

11:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

12:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

14:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

15:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

17:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

18:45

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

20:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

05:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

06:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

08:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

09:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

11:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

12:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

14:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

15:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

17:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

18:45

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

20:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

05:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

06:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

17:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

18:45

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

05:30

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

06:40

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

08:20

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho

10:00

Origem: Praca Carmem Miranda

Destino: Terminal Vilarinho